Istvánfi Gyula - „Régi ember vagyok.”

Istvánfi Gyula - „Régi ember vagyok.”

ARCHÍV - 2011. május

Karunk emblematikus oktatója mesél életéről

 „Gyermekkoromban átéltem a második vi­lágháborút, nagyon keserves körülmények között. Egészen más volt a mi gyermeki vi­lágunk. Amit a mai fiatalok alig ismernek, ilyen például a szegénység. A kultúra első­sorban az írásbeliségen, valamint a mozin keresztül jött. A színházon át is, de ritkán és viszonylag drága volt. A rádiózás már létezett, de erről később.

Gyerekként volt egy olyan elképzelésem, hogy erdész leszek vagy finommechanikus. Ez onnan jött, hogy pesti külvárosi gyerek voltam. Rettentő nagy kirándulók voltunk a cimboráimmal – már csak egy él Ameri­kában azok közül, akikkel bebarangoltuk az ország hegységeit. Abban az időben a technika teljesen más volt, viszont nekünk gyerekeknek is elérhető és megcsinálható volt, például a detektoros rádió. Ilyeneket én is barkácsoltam otthon. Innen jött az, hogy finommechanikus.

Annak idején, „Rákosi pajtás” idejében, amikor gyerek voltam, még a pályaválasz­tás is más volt, mint ma. Létezett pl. egy ún. beiskolázási bizottság, és ez a szervezet abból, hogy erdész meg hogy finommecha­nikus, kiderítette, hogy ez a gyerek majd mezőgazdasági gépész lesz. Így elkerül­tem Mosonmagyaróvárra, és ’55-56-ban, az érettségi évében Szombathelyre, a Mező­gazdasági Gépesítési Technikumba.

Az egyetemi pályafutásom úgy kezdődött, hogy gépész, hiszen gépész technikumba jártam. Már másfél év eltelt, mikor úgy gondoltam, hogy mégsem szeretnék gé­pészmérnök lenni. Teljesen elszállt ez a mechanikus elképzelés. Úgy gondoltam, inkább építész szeretnék lenni. Ez már saját döntés volt és van is valamilyen gyökere, egyrészt, hogy nagyapám építőmester volt. A másik inkább „kulturális beütés”. A Mo­sonmagyaróvári vár, ahol kollégiumunk volt, csuda dolgokat rejtett. A második, har­madik év tájékán egy csomó lezárt szobát az iskola vezetése felnyitott. Volt ott irattár, terv- és rajztár, hangszerek. Lezárva, ebek harmincadjára. Nekünk kellett valahova elpakolni. Nagyon szép, színes, akvarelles építészeti rajzokat láttam ott. Itt esett belém ez a tüske, hogy építészet.

Egy év elvesztegetésével át is jöttem az épí­tészkarra. Itt azonnal elvesztettem minden mechanikai készségemet és ügyességemet, matekból gyenge közepes lettem. A szilárd­ságtan ugyancsak lerobbant a gépész jóról rendesen, a szigorlatomon alig sikerült át­vergődnöm. Tehát kezdtem építésszé válni.

Már hallgatókoromban a legkülönbözőbb helyeken dolgoztam. Nem volt pénzem, kaptam valamennyi ösztöndíjat, de abból nem lehetett megélni, egyetemistaként sem. Akkoriban is volt már embervadászat. Különböző cégek, gyárak megkeresték az egyetemet, és előre lekötötték a végzősö­ket. Nem volt olyan, hogy diploma után nincs állásom, hanem vagy kiosztották a munkahelyeket végzés után a delikvensek­nek, vagy a vadászat eredményeként már lekötötte az életét az ördögnek valahol az ember. Ez azt jelentette, hogy ösztöndíjat kaptunk egy cégtől, ez volt a társadalmi ösztöndíj. Tehát megélhetés szempontjából jó dolog volt. Én elkötöttem a lelkemet egy kerületi tanácshoz.

Amikor elkezdtem a hivatalnoki életet, ki­derült, hogy ez borzasztó, én nem ezt kí­vántam. Fakivágási engedély, lakásmegosz­tás, értékbecslés. Akkor még egy határozat 90%-ban formaszöveg volt, mindent kézzel kellett lekörmölni. Én nem erre vágytam. Gyönyörű szép, színes, néhol stílusban megfogalmazott épületek rajzait láttam az­előtt, és attól estem ámulatba.

Amint letelt a társadalmi ösztöndíjam, azonnal kiléptem, és felvettek az Építészet­történeti Tanszékre. Előbb óraadónak, majd később tanársegédnek. Azóta művelem ezt a műfajt.

Amikor a tanszékre kerültem az egész egye­temen rendkívül tekintélyes tanárok létez­tek. Tanársegédként mély alázatot éreztem az egész miliő iránt, a mesterek iránt is. Ezt a szokásomat, az öregek tiszteletét, rendkí­vüli mértékben megtartottam.

Amikor bekerültem a tanszékre ’62-ben, egy százéves hagyománynak megfelelően, egyetemes és tételes építészettörténetet ta­nítottak: ókor, középkor, újkor, XIX. század és modern. Az általam nagyra becsült előde­im maguk között már felosztották a világot. Ebben a helyzetben kerültem a tanszékre. Rá voltam kényszerítve, hogy valamilyen tudományos kutatást végezzek, mert kü­lönben nincs előrelépés. De már mindenki őrizte a saját hadállásait. Mit csináljak? Ne­kem jutott az őskor. Az őskor építészetileg nem egy nagy durranás, de rendkívül sok minden ott kezdődik el. Úgyhogy először nem nagy lelkesedéssel, de később egyre jobban beleástam magam a témába. Köz­ben jött egy szerencsés dolog, ’67-ben fél évre kikerülhettem tanulmányútra Egyip­tomba. Később a közel-keleti térség min­den országát végigjárhattam, persze az európai antik helyeket ugyancsak. A princi­pálisom, Hajnóczy Gyula mikor idősödött, átadta az ókort. Ez volt a fő tárgyam. Az őskor azért nem hagyott nyugton, az ókor bevezetőjében mindig elmondtam néhány dolgot, hogy azért nem a piramisokkal és a Pantheonnal kez­dődött az építészet világa.

Egy másik tekin­télyes elődömnek, Varga Lászlónak is bedolgoztam, aki a magyar építészettör­ténetet tanította, és ebben mindig sza­kított néhány órát a magyar népi építé­szetnek. Később felméréseket végeztem az alakuló skanzennek is. Az elemi építészet világa így kezdett kibontakozni az őskortól egészen a népi építészetig. Húsz-harminc évvel ezelőtt volt egy oktatáskorszerűsítési hullám, ekkor sikerült ezt a területet a tan­anyagba beépíteni. Így született meg az a tárgy, amit több mint húsz éve ugyancsak tanítok: Építészet kezdetei, népi építészet. Nagyon fontos rész az őskor az építészet fejlődésében, az ősiség kibontakozásából születik meg a magas szintű, rangos építé­szet. A hallgatók fejében is hasonló folya­matok zajlanak.

Nyugdíjasként ősszel az Építészet kezdetei, népi építészet tárgyat oktatom. A tavaszi félévben pedig, már tíz éve, a Faluépítésze­tet, mely arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy mivé lett az a falusi építészeti hagyo­mány, ami ezer év alatt bontakozott ki, és minden mai követelménynek is megfelel­tethető. De manapság szörnyű nagy zűrza­var jellemzi falvaink építészeti arculatát.

Jövőre lesz, hogy 50 éve tanítok. Rá kell döbbeni ebben a korban, hogy nem biztos, hogy a közelgő „végtelenségig” kell ezt csinálni. Erősen gondolkodom rajta, hogy abbahagyom a tanítást. Több esetben is rá­döbbenek arra, hogy nem ért meg a világ engem. Miért nem? Mert már én sem értem meg a világot…”

Markovits Zita