Szabályzatok

• SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT •

Az Építész Kari Hallgatói Önkormányzat legalapvetőbb dokumentuma a Szerveti és Működési Szabályzat, vagy röviden csak SZMSZ. Az SZMSZ-t a HK terjeszti ugyan elő, de a hallgatóságnak kell elfogadnia szavazás útján úgy, hogy a Kari Tanács és az EHK is jóváhagyja előzetesen. Az SZMSZ tartalmára vonatkozóan az egyetemi HÖK Alapszabálya tartalmaz egy minimum előírást, ezen felül kari hatáskör, milyen további tartalmak kerülnek bele. A törzsanyaghoz tartoznak mellékletek is, melyek a főbb témakörökhöz lazán kapcsoló melléktémákat tárgyalják.

• ÜGYRENDEK •

Az Építész HK a kari hallgatói önkorményzat SZMSZ-e és a saját működésére vonatkozó SZMSZ-mellékleteken kívült további ügyrendeket is alkot, amely a KHÖK működésének további szabályozását, az azzal kapcsolatos részletesebb előírásokat tartalmazza. A HK által alkotott ügyrendek összhangba állnak az SZMSZ-szel és mellékleteivel, valamint a HÖK Alapszabállyal és melléketeivel.

Diplomaszabályzatok:
Alább találhatók karunk képzéseinek Diplomaszabályzatai. Ezekben olvashatók a diplomatervezés tantárgyak követelményei, a diplomafélév-, zárószigorlatok-, valamint a diplomavédés menete, a diplomatervezéssel összefüggő bizottságok összetétele.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ):
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a BME-vel hallgatói jogviszonyban álló, osztatlan, valamint alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, részidős képzésben továbbá doktori képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2006. szeptember 1. után megkezdett hallgatók tanulmányi- és vizsgaügyeire terjed ki. Azaz ebben megtalálhattok minden tanulmányaitokkal kapcsolatos szabályozást.

TVSZ kisokosok:

12/2013 (VI. 24.) számú Rektori Utasítás az oktatás szervezéséről (Tanulmányi ügyrend):
A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata végrehajtási utasításaként kiadott rektori utasítás, amely TVSZ-ben található szabályozásokat pontosítja, illetve azok végrehajtásáról rendelkezi (amennyiben azok nincsenek részletezve a TVSZ-ben).

17/2009 (08.29) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól:
A nyelvoktatás különös szabályairól, valamint a nyelvoktatásért fizetendő szolgáltatási díjakról és az azokkal kapcsolatos kedvezményekről "17/2009 (08.29) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól" nyilatkozik. Az utasítás a 2009/10-es tanév őszi félévétől meghirdetett 0 kredit értékű nyelvi kurzusokra vonatkozik.

 

Kari Felvételi Szabályzat:
A BME Építészmérnöki karának felvételi szabályzata.

 

Különeljárási díjak - összefoglaló táblázat:

 

1/2012. sz. Dékáni Utasítás - A komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről:
A dékáni utasítás a komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről, illetve a hallgatók jelentkezési rendjéről rendelkezik.

A külföldi, Erasmus részképzésben résztvevő magyar hallgatók tantárgy- és kreditelfogadási szabályzata: 

Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ):

Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete:

Igazoláslista:

4/2017. (1. 16.) számú Kancellári Utasítás :
A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról

2/2016. (07.23.) számú Dékáni Utasítás az önköltség/költségtérítés csökkentésének lehetséges módjairól, és az erre vonatkozó kérelmek elbírálásának rendjéről:

 

Pénzügyi Ügyrend:
9 / 2007. (IV.26.) Rektori Utasítás a hallgatói pénzügyek kezeléséről.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati eljárásról kiadott Rektori-Kancellári Közös Utasítás:
7/2017. (V.5.) Rektori-Kancellári Közös Utasítás pályázati felhívás Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanévre

 

Házirend:
Alább olvashatjátok a Kar hallgatói által lakott kollégiumok házirendjeit. Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a Házirend be nem tartása büntetőpontot, legrosszabb esetben fegyelmi eljárást vonhat maga után!

 


 

Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzata (HFKJSZ):
Itt találhatjátok a házirend be nem tartásából következő eljárások szabályzatát.

 


 

Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ):

11. § Kollégiumi térítési díj (9. oldal)
48. § Kollégiumi férőhelyek, kollégiumi elhelyezés  (27. oldal)
49. § A kollégiumi hallgatói mentorálás (29. oldal)
1. számú melléklet - Kollégiumi térítési díjak (34. oldal)
4. számú melléklet - Kollégiumi felvételi pontrendszer (47. oldal)

 


 

1/2020. (01.07.) számú Kancellári Utasítás
a kollégiumi tagsági jogviszonyról és a kollégiumok működési rendjéről


 

​Kollégiumi Felvételi Szabályzat (KFSZ):


 

Bercsényi 28-30 Kollégium helyiségszabályzatai:

 


 

További szabályok:

Kártya és Kulcsfelvételi Szabályzat:
Ebben megtalálhatjátok a Kollégiumi helyiségek használatának szabályáit, igénybevételük módjait.

Rendezvénylejelentési szabályzat:
Az alábbi link tartalmazza a hallgatói közösségi célú teremigényléséhez szükséges dokumentumokat, továbbá a kollégiumi rendezvények alapelveit, megállapodás mintáit és teendőit.

Kollégiumi projektorok használati rendje:
Ebben megtalálhatjátok a kollégiumban felvehető projektorok használatának szabályáit, igénybevételük módjait.